1. <rt id="z1uux"></rt>
   <cite id="z1uux"></cite>

   <tt id="z1uux"><form id="z1uux"></form></tt>
  2. Haberler ve ?ne ??kanlar

   üst Düzey Veri Merkezi Güvenli?i

   SDDC ve hibrit bulutun güvenlik avantajlar?na yak?ndan bak?n.

   Güvenlik Belgesini ?ndir 

   Hiper Bütünle?ik Altyap?da Liderli?imizi Sürdürüyoruz

   %41'i a?k?n pay?yla pazar lideri ve vSAN destekli HCI'yi her hafta 100'den fazla yeni mü?terinin neden tercih etti?ini ??renin.

   Neden VMware HCI? 

   Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

   vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

   Daha Fazla Bilgi 

   ?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

   NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

   Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

   BT ?nceli?iniz Ne? 

   Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

   VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

   A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

   Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

   Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

   ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

   BT ?nceli?iniz Ne?
   Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

   VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

   vSphere'i Deneyin

   Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   NSX Data Center'? Deneyin

   SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

   vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

   Daha Fazla Bilgi 

   Workspace ONE'? Deneyin

   Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

   ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

   Makaleyi Okuyun
   青青草久草99热